ERRATA / CEVO-MEDEDELINGEN CENTRALE EXAMENS 2002


Biologie havo - Tijdvak 1

Het correctievoorschrift van het vak Biologie havo wordt als volgt gewijzigd

Aan alle kandidaten moet voor vraag 5 de maximumscore van 1 punt worden toegekend, ongeacht het gegeven antwoord.

Op 3 juni is deze Cevo-mededeling aan de scholen verzonden.


Grootschriftexamen Wiskunde C en D - Tijdvak 1

Voor de grootschriftversie van de examens wiskunde vbo/mavo-C en vbo/mavo-D wordt het correctievoorschrift als volgt gewijzigd.

C-examen

Bij vraag 9, op pagina 6, moet aan grootschriftkandidaten de maximumscore van 3 punten worden toegekend, ongeacht het gegeven antwoord.

D-examen

Bij vraag 19, op pagina 7, moet aan grootschriftkandidaten de maximumscore van 4 punten worden toegekend, ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting
Deze mededeling is noodzakelijk omdat de afbeeldingen op de bijlage bij deze vragen niet de juiste afmetingen hebben.
Indien het examen wiskunde C of D in grootschrift bij u op school is afgenomen, verzoek ik u deze mededeling zo spoedig mogelijk door te geven aan de examinatoren en de tweede correctoren wiskunde-C en D.

Op 30 mei is deze Cevo-mededeling aan de scholen verzonden.


Scheikunde 1 (nieuwe stijl) VWO - Tijdvak 1

Bij het examen Scheikunde 1 (nieuwe stijl) VWO op maandag 27 mei, 13.30-16.30 uur is:

beslaat vraag 14 op pagina 6 alleen de eerste regel van het onderste stuk tekst (van "Schrijf de zin" tot "beschreven.").

Het stuk tekst dat daarna volgt (te beginnen met "Na het vrijmaken") hoort bij de vragen op pagina 7.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Wiskunde B 1 (nieuwe stijl) HAVO - Tijdvak 1

In het correctievoorschrift Wiskunde B 1 (nieuwe stijl) HAVO dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

1. Op pagina 4, bij vraag 5 dient de eerste regel er als volgt uit te zien:

2. Op pagina 6, bij vraag 14 moet de volgende opmerking toegevoegd worden:

Indien gewerkt is met 265,5 < X < 294,5 of met 266,5 < X < 293,5, hetgeen leidt tot σ ≈ 10,1 respectievelijk 
σ ≈ 9,4, hiervoor geen punten aftrekken.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Wiskunde B 1,2 (nieuwe stijl) HAVO - Tijdvak 1

In het correctievoorschrift Wiskunde B 1,2 (nieuwe stijl) HAVO dient de volgende wijziging te worden aangebracht:

Op pagina 8, bij vraag 17 dient de opmerking als volgt te luiden:

Als alleen (4, 10 000) is ingevuld, hiervoor 1 punt toekennen.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Economie D - Tijdvak 1 - grootschriftexamen 

De CEVO heeft ten aanzien van het vak economie, D het volgende besloten.

Bij het D-examen wordt, voor degenen die het grootschriftexamen gebruikt hebben, het correctievoorschrift als volgt gewijzigd: 

Bij vraag 1 treedt het antwoordmodel van het examen economie C in de plaats van het antwoordmodel van het examen D.

Bij vraag 3 wordt de deelscore van 1 punt in beide gevallen vervangen door een deelscore van 2 punten. De maximumscore voor deze vraag blijft 2 punten.

Toelichting
Deze mededeling is noodzakelijk omdat grootschriftkandidaten een D-examen hebben ontvangen waarbij de eerste pagina vervangen was door de eerste pagina van het C-examen.
Bij vraag 1 betekent dit de facto dat slechts één marketinginstrument wordt gevraagd.
Bij vraag 3 betekent dit dat slechts een juist argument voor het standpunt van een van beide personen hoeft te worden gegeven.

Op 27 mei is deze Cevo-mededeling aan de scholen verzonden.


Aardrijkskunde (nieuwe stijl) HAVO en VWO - Tijdvak 1

De CEVO heeft ten aanzien van het vak aardrijkskunde het volgende besloten

1. Aardrijkskunde nieuwe stijl havo

Aan alle kandidaten wordt de maximum score toegekend voor vraag 11 (3 punten), ongeacht het gegeven antwoord. 

2. Aardrijkskunde nieuwe stijl vwo

Aan alle kandidaten wordt de maximum score toegekend voor vraag 10 (2 punten) en voor vraag 11 (3 punten), ongeacht het gegeven antwoord. 

Op 27 mei is deze Cevo-mededeling aan de scholen verzonden.


Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) HAVO - Tijdvak 1

Bij het examen Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) HAVO op maandag 27 mei, 9.00-11.30 uur is aan het begin van de desbetreffende examenzitting een erratumblad aan de leerlingen uitgereikt.

Het betrof een nieuwe druk van tekst 9 omdat deze tekst in het tekstboekje foutief was afgedrukt.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Engels mavo/vbo D

Het correctievoorschrift van het vak Engels mavo en vbo volgens D-programma wordt als volgt gewijzigd. De wijziging betreft vraag 9.

Toelichting. Doordat in de vraag het woord "moeten" is gebruikt, zijn ook andere antwoorden mogelijk dan het tweede antwoordelement uit het oorspronkelijke antwoordmodel.

Op 21 mei is deze Cevo-mededeling aan de scholen verzonden.


Aardrijkskunde (nieuwe stijl) HAVO - Tijdvak 1

Bij het examen Aardrijkskunde (nieuwe stijl) HAVO op vrijdag 24 mei, 9.00-11.30 uur is aan het begin van de desbetreffende examenzitting aan de leerlingen een erratumblad uitgereikt.

Het betrof een verbeterde tabel (bron 9) op pagina 8 en informatie over een fout in bron 12 op pagina 10.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Aardrijkskunde (nieuwe stijl) VWO - Tijdvak 1

In het correctievoorschrift Aardrijkskunde (nieuwe stijl) VWO dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht:

1. Op pagina 4, bij vraag 6, moet de volgende regel geschrapt worden:

per juiste verklaring 1


2. Op pagina 5, moet het antwoordmodel bij vraag 9 als volgt luiden:

Uit het antwoord moet blijken dat bij het verplaatsingsmotief onderwijs het openbaar vervoer veruit de belangrijkste wijze van verplaatsen is. De afgelegde afstand met openbaar vervoer (0,92 km/p/d) is bijna de helft van de totale afgelegde afstand (1,93 km/p/d). Bij alle andere verplaatsingsmotieven is de auto de belangrijkste wijze van verplaatsen.


Aardrijkskunde VBO-MAVO-C - Tijdvak 1

Bij het examen Aardrijkskunde VBO-MAVO-C was op pagina 26 kaart 17 onduidelijk.

De leerlingen krijgen een nieuwe kaart uitgereikt.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Aardrijkskunde VBO-MAVO-D - Tijdvak 1

Bij het examen Aardrijkskunde VBO-MAVO-D was op pagina 31 kaart 25 onduidelijk.

De leerlingen krijgen een nieuwe kaart uitgereikt.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) VWO - Tijdvak 1

Op pagina 11 moet in de regel boven vraag 24 

"Li-kern"

gelezen worden als 

" 6Li-kern ";

hetzelfde geldt voor de voorlaatste regel op deze pagina.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) VWO - Tijdvak 1

In het correctievoorschrift dient de volgende wijziging te worden aangebracht.

Op pagina 5, bij vraag 4, moet achter mogelijkheid B en C de weerstand 

gelezen worden als 

R1 , zoals bij mogelijkheid A.

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Economie 1,2 (nieuwe stijl) HAVO - Tijdvak 1

Op pagina 6 moet in de eerste regel van opgave 5 "elf Europese landen" gelezen worden als

"twaalf Europese landen".

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Maatschappijleer vwo - Tijdvak 1

De CEVO heeft ten aanzien van het vak maatschappijleer vwo het volgende besloten.

Aan alle kandidaten wordt de maximumscore toegekend voor de vragen 32, 33 en 34, respectievelijk 1 pt, 2 pt en 2 pt, tezamen 5 pt voor deze drie vragen, ongeacht het gegeven antwoord.

Op 21 mei is deze Cevo-mededeling aan de scholen verzonden.


Geschiedenis VBO-MAVO-D - Tijdvak 1

In het correctievoorschrift Geschiedenis VBO-MAVO-D de volgende wijziging dient te worden aangebracht:

Op pagina 5, bij vraag 10 moet bij "voorbeelden van juiste kritische vragen" de toevoeging

"(twee van onderstaande)" gelezen worden als

(vier van onderstaande).

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


Handelswetenschappen en recht (oude stijl) HAVO - Tijdvak 1

Correctievoorschrift

In het correctievoorschrift handelswetenschappen en recht (oude stijl) HAVO dient de volgende wijziging te worden aangebracht:

Op pagina 8, bij vraag 35 moeten twee haken geplaatst worden. Het antwoord luidt dan:

Op 8 mei is dit erratum aan de scholen verzonden.


03-06-2002

e-mail: vo@citogroep.nl